97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg

ลานกิจกรรมต้านยาเสพติด 2558 หาดวอนมินิวอคกิ้ง

ทุกวันอาทิตย์ เริ่มอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 58 - 6 ธ.ค. 58

ผลการประกวดประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

นายสุรชัย ดอนประศร รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : ลูกเต๋าให้โชค
เทคนิค : สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายสุรชัย ดอนประศรี
แนวคิด : ข้าพเข้าต้องการสะท้อนมุมมองของความสุขความสมหวังผ่านวัตถุ ที่ข้าพเจ้านำมาเสนอ ผ่านงานประติมากรรมโดยการนำลักษณะของ ลูกเต๋ามาประกอบสร้างใหม่และปรับเปลี่ยนวัสดุ มาเป็นสแตนเลส เพื่อ เปรียบเทียบมุมมองความสุข ความสมหวังจากการลงทุนและการค้า ต่างๆในลักษณะการประสบความสำเร็จ และสร้างผลกำไร เป็นเงินเป็นทองในมุมมองการแทนค่าวัสดุด้วยงานประติมากรรม
นายธนบัตร สุวรรณเพชร รางวัลรองชนะเลิศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลรองชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : Element Of Happiness
เทคนิค : แกะหินทราย เชื่อมสแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายธนบัตร สุวรรณเพชร
แนวคิด : คำว่า "ความสุข" เราสามารถค้นพบได้ถ้ารู้จักค้นหาคำว่า รับรู้ เรียนรู้ พึ่งพา พอเพียง คำเหล่านี้คือ ธรรมชาติของ การดำเนินชีวิต อย่างแสนสุข ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกใน ลักษณะงานประติมากรรมที่แสดงถึง การแกะเกี่ยว โอบอุ้ม เพื่อ ต้องการแสดงออกถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการใช้ วัสดุใน 2 ลักษณะ ที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถแสดงออก ได้ถึง ความสมดุลอย่างลงตัว
นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : รูปทรงกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน
เจ้าของผลงาน : นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ
แนวคิด : ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหนึ่งกับรูปทรงหนึ่งคล้องเกี่ยวกัน เป็นอัตลักษณ์ในตัวเป็นโซ่ เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ ของครอบครัวอาจถูกลดทอนไป ตัดทอนไป แต่ไม่ได้เปลิ่ยน เป็นอื่นใด นอกจากความเป็นโซ่อยู่ดังเดิม
นายทรงศักดิ์ นามโพธิ์ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ชีวิต...แสนสุข
เทคนิค : ทองเหลือง และ สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายทรงศักดิ์ นามโพธิ์
แนวคิด : เสียงเจื้อยแจ้ว แว่วมาจากข้างหลังพร้อมแรง สิ่งที่โถมเข้ามากอด ตามมาด้วยคำถามอย่างพรั่งพรู ข้าพเจ้าใช้แขนโอบกอดลูกแทนคำตอบ เป็นบรรยากาศที่ข้าพเจ้าบันทึกไว้ใน ความรู้สึกจากแรงบันดาลใจข้างต้น ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์ เป็นผลงานประติมากรรม แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นและความโอบอุ้มอารีต่อกันของคนในครอบครัว เป็นปฐมบทแรก แห่งการเรียนรู้และขยายแผ่ความรัก ความเอื้ออาทรนั้นกับผู้คนบนโลกใบนี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : พึ่งพา
เทคนิค : หิน สแตนเลส ทองเหลือง
เจ้าของผลงาน : นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ
แนวคิด : ได้แรงบันดาลใจมาจากหินปะการัง ที่มีสิ่งมีชีวิตมาเกาะ อยู่อาศัย จึงได้ใช้สแตนเลส ที่มีรูปร่าง รูปทรง ของสิ่งมีชีวิต ใต้ทะเล แทนเทคโนโลยีที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน จึงได้ใช้หินแทนธรรมชาติ
นายวันชนะ ไชยศรี รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ผู้ให้กำเนิด
เทคนิค : หิน และ สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายวันชนะ ไชยศรี
แนวคิด : ทะเลเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมากมายและยังเป็นแหล่ง ทรัพยากร ธรรมชาติที่สำคัญต่อมนุษย์ ทั้งการท่องเที่ยว และ การประกอบอาชีพชาวประมง ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงของหอย และรูปร่างของแผนที่แทนท้องทะเล หยดน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่ งอกงามและเจริญเติบโต เมล็ดพันธุ์แทนการเจริญเติบโต ทางด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยใช้สแตนเลสแทนเทคโนโลยี และใช้หินแทนธรรมชาติ
นายชานนท์ พูลทวี รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : คู่สร้าง คู่สม
เทคนิค : หิน ทองเหลือง สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายชานนท์ พูลทวี
แนวคิด : การมีคู่ของทุกสิ่ง การมีคู่มักจะสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้มากมาย หลายอย่าง แตกต่างกันไป ตามรูปแบบคู่แต่ละคู่ เพิ่มมาก็จะแตกต่าง แตกดอก ออกใบ บ่งบอกความเจริญในสิ่งนั้นๆ สิ่งที่มาอยู่รวมกันนั้น มาจากที่เดิม มาจากที่ใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ล้วนแล้วแต่มีความสุขในทิศทาง ของตัวเอง ดั่งเช่น พื้นดิน พื้นทราย พื้นน้ำ ต้นไม้ ภูเขา ผู้คน ที่บางแสน บางสิ่งที่มี ก่อนเดิม บางอย่างเกิดขึ้นใหม่ อีกอย่างเข้ามาอยู่ใหม่ ทุกอย่าง ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสุข...
นายยุทธนา วะณานิชย์ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : When I was young
เทคนิค : สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ทองแดงเปลว
เจ้าของผลงาน : นายยุทธนา วะณานิชย์
แนวคิด : สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจเมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์วัย มีเรื่องราวมากมาย เมื่อนึกถึงทุกครั้ง ข้าพเจ้ามักมีความสุขและยิ้มได้เสมอ เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น ข้าพเจ้าจะหาได้จากธรรมชาติ ความผูกพันธ์กับสรรพสัตว์ และการละเล่นในสมัยนั้น ทุกอย่างจะหาได้จากธรรมชาติ เมื่อนึกถึง มักจะอารมณ์ดีเสมอ ข้าพเจ้าจึงปราถนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านงาน ชิ้นนี้ อย่างน้อยก็เด็กรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นและซึมซับความแตกต่างใน แง่ของการดำรงชีวิต ความสุข จิตนาการ และความรู้สึกที่ข้าพเจ้า ได้สัมผัสมา

ผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน"

รางวัลยอดเยี่ยม
คุณเอกพงษ์ ธนะศรี ชื่อภาพ “วิถีชีวิตแสนสุข” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 60X80 cm
รางวัลดีเด่น
คุณจุฑารัตน์ กอบนวรักษ์ ชื่อภาพ “ด.ญ.แสนสุข” เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 102 X 120 cm.
คุณปาริกา แก้วอารัญ ชื่อภาพ “สดๆร้อนๆ” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 100 X 120 cm.
คุณพันธิสา ตันไล้ ชื่อภาพ “ริ้วคลื่นใต้ทะเล” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 100 X 100 cm.
รางวัลสนับสนุน
คุณเกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา ชื่อภาพ “ฝันถึงบางแสน (Dream)” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 90 X 120 cm.
คุณขวัญตา สุดเสน่ห์ ชื่อภาพ “บรรยากาศแห่งความสุขในโลกใต้ทองทะเล 1” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 100 X 120 cm.
คุณชานนท์ พูลทวี ชื่อภาพ “เย็น เย็น ที่บางแสน” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณตันติกร เพ็ชรอ่อน ชื่อภาพ “วิถีประมงบางแสน” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณปนัดดา แซ่ปัง ชื่อภาพ “ช่วงเวลา...บางแสน” เทคนิค ผสม ขนาด 50 X 80 cm.
คุณพิเชฐ อุ่นเมือง ชื่อภาพ “Amazing Bangsaen” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 80 X 100 cm.
คุณพิชญา แสงอุทัย ชื่อภาพ “วิถีชีวิตบนชายหาด” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณพุทธิดา อุ่นเรือน ชื่อภาพ “ยามเย็นที่แสนสุข” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 100 cm.
คุณสิทธิกร กลิ่นไม้ ชื่อภาพ “ศาลายามใกล้” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 70 X 90 cm.
คุณสุริตา แสงไทย ชื่อภาพ “ผูกพันธ์” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
 

การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt  เสน่ห์บางแสน การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt
กำหนดการส่งใบสมัคร     ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2554
กำหนดการแข่งขัน          วันที่ 16 ธันวาคม 2554
ประกาศผล                   วันที่ 17 ธันวาคม 2554 พร้อมจัดแสดงผลงาน ณ ลานถนนคนเดิน

รางวัลการประกวด
รางวัลมูลค่ารวม 57,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯท่าน สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา
1. รางวัลยอดเยี่ยม มี 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4. รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท

เงื่อนไข การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt
รางวัลและกำหนดการการแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt
ใบสมัครการแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt
หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)

รางวัลยอดเยี่ยม
นายสุรพงศ์ อินทรโชติ
ชื่อภาพ บ่ายโมงที่วอนนภา
รางวัลดีเด่น
นางสาวสมวงศ์ มนต์มีศีล
ชื่อภาพ มุมสงบ
นายพัลลภ วงศิวิไวพิสิฐ
ชื่อภาพ บางแสนสุข
นายสิทธิกร กลิ่นไม้
ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน
รางวัลเกียรติยศ
นางสาวนันทภัทร คงมีชนม์
ชื่อภาพ ยามเย็นที่หาดวอนนภา(บางแสน)
นางสาวพิมไสว หุ้มกระโทก
ชื่อภาพ สีสันพริ้มไหว ณ บางแสน
นางสาวอโณทัย อ่วมเนตร
ชื่อภาพ สมบัติชาวเล
นางสาวนวลนฤมล นามจำปี
ชื่อภาพ ความทรงจำ ณ แหลมแท่น
นายขวัญยืน เกตุหนู
ชื่อภาพ ต้นไม้แสนสุข
นายคมสันต์ พรประไพ
ชื่อภาพ แสนสุข
นายชัยชนะ ลือตระกูล
ชื่อภาพ ชาย
นายณฐกร คำปรงกาย
ชื่อภาพ ในวันที่ฟ้าโปร่งใส
นายธนพัฒน์ อุตระภิญโญ
นายภาคิน อิศวมงคล
ชื่อภาพ หวนคิดถึง
นายภูวณัฐ ขุนภาษีร์
ชื่อภาพ จินตนครแสนสุข
นายมรุเดช มุกดา
ชื่อภาพ หาเช้า กินค่ำ
นายสดใส แสงหิรัญ
ชื่อภาพ เช้ามืด
นายสุภชัย สุภารัตน์
ชื่อภาพ อรุณรุ่ง
นายปารณัท ศุภวรรธนกุล
ชื่อภาพ พัก
รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน