97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg

ผลการประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน"

รางวัลยอดเยี่ยม    
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล  

ชื่อภาพ “หาดวอนยามเช้า ”

     
รางวัลชนะเลิศ    
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   ชื่อภาพ “ความสนุกบนหาดทราย”
คุณศราวุธ พึ่งเถื่อน   ชื่อภาพ “ตื่นเต้น”
คุณสุรเดช แสงจันทร์      ชื่อภาพ “มื้อเย็น”
คุณสุรเดช แสงจันทร์   ชื่อภาพ “เบื้องหลัง”
     

รางวัลเกียรติยศ

   
คุณกฤตภาส บุญญะรังสี   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณกิตติกานต์ พงศ์ประยูร   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   คุณภิญญดา ภักดี
คุณธนวิช คำโสภา   คุณวรวุฒิ  เจริญ
คุณธนิช คำโสภา   คุณวุฒิกร อังวรกุล
คุณนันริกา แซ่เตียว   คุณสุพัชยา โพธิ์แก้ว
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล   คุณอลงกร ทวีพันธ์สานต์
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล   คุณอัสดินทร์ กองมณี
คุณภัทรพงษ์ แสนโท   คุณเอกวุฒิ ฉิ่มจิ๋ว
 


ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสนประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน"
กำหนดส่งผลงาน     ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 จนถึงเวลา 16.30 น.
ประกาศผล             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
แสดงผลงาน           วันที่ 2-3 และ 16-17 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-23.00 น.

รางวัลการประกวด
     รางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯท่าน สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา
1. รางวัลยอดเยี่ยม มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลชนะเลิศ มี 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
3. รางวัลเกียรติยศ มี 20 รางวัลๆ ละ 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไข การส่งผลงานภาพถ่าย “เสน่ห์บางแสน”
รางวัลและกำหนดการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์บางแสน”
ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์บางแสน”
หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ
     - ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงานของภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
       เป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
     - ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสีหรือขวาดำ ขนาดภาพด้านกว้าง 12 นิ้ว และด้านยาว 18 นิ้ว ถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล
       ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซลโดยสามารถปรับแต่งเติมสี (Process) ได้โดยไม่ผิดไปจากความจริงตามธรรมชาติ
     - ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัล
       จากการประกวดใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว        ผู้จัดประกวดขอใช้สิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับหรือตัดสิทธิ์ในการตัดสินหรือรับรางวัล

     - ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 16x22 นิ้ว กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว
     - ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส (ถ้ามี) ของผู้ถ่ายภาพ ชื่อภาพและ CD ไฟล์ภาพต้นฉบับที่บันทึกเป็น jpg
       โดยมีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ภาพ ต่อ 1 แผ่น และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
       ติดด้านหลังผลงาน จำนวน 1 ภาพ ต่อ 1 แผ่น
     - ภาพถ่ายที่เข้ารอบและได้รับรางวัลพร้อมไฟล์ภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเจ้าของผลงาน และผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์สามารถ
       เผยแพร่ผลงานทั้งหมดแก่สาธาณชนตามต้นฉบับเดิม โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ พร้อมกำกับชื่อเจ้าของผลงานเพื่อเป็นเกียรติ
       และไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของเจ้าของลิขสิทธิ์

     - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ณ สถานที่รับภาพประกวด และต้องส่งภาพให้ทันตามกำหนด ซึ่งอย่างช้าที่สุด
       ต้องภายในเวลา 16.30 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
     - คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล ซึ่่งรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ
     - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล
       รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืน

     - คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายตามโครงการไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

กำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและสถานที่ส่ง
     ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ณ ถนนคนเดินบางแสน ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น.
หรือทางไปรษณีย์ บจก.ไอเดียแพลนเทชั่น 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

ประกาศผลการตัดสิน
     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th และทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

กำหนดการรับมองรางวัล
     ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 และจัดแสดงผลงาน ณ Bangsaen Walking Street ทุกวันศุกร์ และเสาร์ ที่ 2-3 และ 16-17 ของเดือนธันวาคม 2554 เวลา 18.00-23.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
     ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-8448833 หรือที่เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th หรือเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน