97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg
รางวัลยอดเยี่ยม
นายสุรพงศ์ อินทรโชติ
ชื่อภาพ บ่ายโมงที่วอนนภา
รางวัลดีเด่น
นางสาวสมวงศ์ มนต์มีศีล
ชื่อภาพ มุมสงบ
นายพัลลภ วงศิวิไวพิสิฐ
ชื่อภาพ บางแสนสุข
นายสิทธิกร กลิ่นไม้
ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน
รางวัลเกียรติยศ
นางสาวนันทภัทร คงมีชนม์
ชื่อภาพ ยามเย็นที่หาดวอนนภา(บางแสน)
นางสาวพิมไสว หุ้มกระโทก
ชื่อภาพ สีสันพริ้มไหว ณ บางแสน
นางสาวอโณทัย อ่วมเนตร
ชื่อภาพ สมบัติชาวเล
นางสาวนวลนฤมล นามจำปี
ชื่อภาพ ความทรงจำ ณ แหลมแท่น
นายขวัญยืน เกตุหนู
ชื่อภาพ ต้นไม้แสนสุข
นายคมสันต์ พรประไพ
ชื่อภาพ แสนสุข
นายชัยชนะ ลือตระกูล
ชื่อภาพ ชาย
นายณฐกร คำปรงกาย
ชื่อภาพ ในวันที่ฟ้าโปร่งใส
นายธนพัฒน์ อุตระภิญโญ
นายภาคิน อิศวมงคล
ชื่อภาพ หวนคิดถึง
นายภูวณัฐ ขุนภาษีร์
ชื่อภาพ จินตนครแสนสุข
นายมรุเดช มุกดา
ชื่อภาพ หาเช้า กินค่ำ
นายสดใส แสงหิรัญ
ชื่อภาพ เช้ามืด
นายสุภชัย สุภารัตน์
ชื่อภาพ อรุณรุ่ง
นายปารณัท ศุภวรรธนกุล
ชื่อภาพ พัก
รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ

ประกวดภาพวาด "เสน่ห์บางแสน 57"

ประกวดภาพวาด เสน่ห์บางแสนประกวดภาพวาด "เสน่ห์บางแสน 57"
กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2557 (ในเวลาทำการ)
ตัดสินผลงาน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ประกาศผล
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557
แสดงผลงาน
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

รางวัลการประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลดีเด่น 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลเกียรติยศ 20 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 ใบรับผลงาน
 ใบสมัครประกวด ภาพวาดเสน่ห์บางแสน 2557
 หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)

การประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้จัดการประกวด
      บจก.ไอเดียแพลนเทชั่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพวาดเข้าประกวด
     เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

หัวข้อในการประกวด
     1. เป็นภาพวาดภายใต้หัวข้อ "เสน่ห์บางแสน 57"
     2. เป็นภาพวาดที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

กติกาการส่งภาพวาดเข้าประกวด
     1.วาดภาพโดยใช้วัสดุที่มีความคงทน ขนาดไม่เกิน 120x120 ซม. โดยภาพที่ส่งต้องมีความเรียบร้อย และพร้อมติดตั้งแสดงได้
     2. ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและชนิดของสีที่ใช้ระบาย
     3. เขียนบรรยายแนวคิดของภาพวาด พร้อมเขียนชื่อศิลปิน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ให้ชัดเจนและครบถ้วน
     4. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อศิลปิน 1 คน
     5. CD File รูปถ่ายเจ้าของผลงาน

การส่งผลงาน
     ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม (ในเวลาทำการ)
     ที่ บจก. ไอเดียแพลนเทชั่น เลขที่ 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

วันติดสินผลงานและประกาศผลการตัดสิน
     วันตัดสินผลงานในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
     วันประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th

จัดแสดงผลงาน
      ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ ถนนคนเดิน บางแสน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
      ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377 หรือที่เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน